กฎการสอบ

1. รายงานผลการสอบ


ผู้สอบสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ Chinese Test (www.chinesetest.cn) ได้หลังสิ้นสุดการสอบแบบออนไลน์สองสัปดาห์และหนึ่งเดือนหลังจากสิ้นสุดการทดสอบแบบใช้กระดาษ และป้อนหมายเลขประจำตัวผู้สอบและชื่อที่จะตรวจสอบคะแนนสอบ


2. รายงานผลการปฏิบัติงาน


ผู้สอบในพื้นที่จีนแผ่นดินใหญ่ หลังจากประกาศผลการสอบ สามารถกรอกที่อยู่และใช้บริการจัดส่งผลคะแนนสอบ (ใบสมัครรายงานผลคะแนน) ผลคะแนนสอบของผู้สอบพื้นที่อื่นๆ จะถูกส่งไปยังศูนย์สอบภายใน 1 ถึง 2 เดือนหลังการสอบ ผู้สอบสามารถรับได้ที่ศูนย์สอบพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้และบัตรประจำตัวประชาชน


3. ระยะเวลาของผลคะแนนสอบ


คะแนนสอบภาษาจีนมีอายุ 2 ปี (นับจากวันสอบ)