กฎการสอบ

1. อุปกรณ์การสอบ


ในวันสอบ ผู้สอบต้องเตรียม:


- บัตรประจำตัวผู้สอบ


- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ถูกต้อง พร้อมรูปถ่ายที่สอดคล้องกับการลงทะเบียน (สำเนาใช้ไม่ได้)


- ในการทำแบบทดสอบกระดาษ-ดินสอ คุณต้องนำดินสอ 2B (มากกว่า 2 แท่ง) และยางลบมาด้วย


ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ จะต้องเก็บไว้ในที่เก็บที่ผู้คุมสอบกำหนดและไม่สามารถพกพาติดตัวไปได้ กรุณาอย่านำของมีค่ามาที่ห้องสอบ จะไม่มีการรับผิดชอบหากเกิดการสูญหาย


เมื่อเข้าสู่สนามสอบ ผู้สอบที่เอกสารและบัตรประจำตัวผู้สอบไม่พร้อม จะไม่สามารถทำข้อสอบได้และไม่สามารถขอคืนค่าสอบได้


2. เวลาสอบ


ผู้เข้าสอบควรมาถึงห้องสอบก่อนเริ่มสอบครึ่งชั่วโมงเพื่อหลีกเลี่ยงการมาสาย ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังเวลาการเริ่มสอบ จนกว่าจะสิ้นสุดการทดสอบการฟัง


ข้อสอบแบบใช้กระดาษ: ก่อนสอบการฟัง ผู้ที่เข้าสอบสายจะสามารถเข้าห้องสอบได้หลังจากจบสอบการฟังแล้ว ผู้ที่เข้าสอบสายสามารถเข้าห้องเพื่อทำข้อสอบการอ่านได้หลังจากสอบการฟังจบแล้วและไม่สามารถชดเชยเวลาที่ขาดหายไปได้ หากหลังจากเริ่มสอบการอ่านแล้ว ผู้เข้าสอบที่มาสายจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบเพื่อทำข้อสอบ


แบบทดสอบการพูด: ก่อนเริ่มบันทึก ผู้สมัครที่มาสายสามารถเข้าห้องสอบเพื่อทำข้อสอบได้ และจะไม่มีการชดเชยเวลาที่ขาดหายไปได้ หลังจากเริ่มบันทึกแล้ว ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มาสายเข้าห้องสอบเพื่อทำข้อสอบ


3. รูปแบบการสอบ


(1) ผู้สอบจะเข้าสอบตามระเบียบของผู้คุมสอบ


(2) ผู้เข้าสอบควรตอบในกระดาษคำตอบเสมอ และเนื้อหาทั้งหมดในกระดาษคำตอบจะต้องใช้ดินสอ 2B


(3) คำตอบของการสอบพูดจะถูกบันทึกไว้ในศูนย์สอบ และผู้สมัครต้องปฏิบัติตามผู้คุมสอบแนะนำ ใช้อุปกรณ์บันทึกของเครื่องตนเองในดำเนินการการสอบ


(4) แบบทดสอบภาษาจีนแบบออนไลน์เป็นแบบทดสอบแบบไม่ใช้กระดาษ ผู้สอบใช้เมาส์และแป้นพิมพ์เพื่อตอบแบบทดสอบ และแบบทดสอบจะจับเวลาโดยอัตโนมัติ


4. กฎการสอบ


(1) ผู้สอบต้องนั่งในที่นั่งที่กำหนด ผู้สอบไม่มีสิทธิ์เลือกที่นั่งเอง


(๒) ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของหัวหน้าผู้ตรวจการ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการสอบและทำข้อสอบแต่ละข้อให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยตนเอง


(3) ไม่มีเวลาพักระหว่างการสอบ หากมีเหตุผลพิเศษ ผู้สอบต้องออกกลางคันจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากผู้สอบก่อนออกจากห้องสอบ ให้มอบบัตรประจำตัวผู้สอบและบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้คุมสอบ หลังจากผู้สอบกลับมายังห้องสอบแล้ว ผู้คุมสอบจะคืนบัตรประจำตัวผู้สอบและบัตรประชาชนให้ผู้สอบ


(4) ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบกลางคันในระหว่างการสอบการพูด หากมีเหตุจำเป็นต้องออกสามารถถอนตัวจากการสอบเท่านั้น


5. การจัดการเหตุฉุกเฉิน


(1) หากผู้เข้าสอบได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เนื่องจากข้อผิดพลาดในการจัดการห้องสอบ เช่น เวลาสอบไม่เพียงพอ กระดาษข้อสอบเสียหาย อุปกรณ์ในการสอบเสียหาย เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ผู้สอบไม่สามารถทำข้อสอบได้  Hankao International จะจัดให้ผู้สอบทำการสอบใหม่ฟรีโดยเร็วที่สุดและจะไม่รับผิดชอบค่าชดเชยการสูญเสียทางอ้อมใดๆ เช่น สถานที่สอบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้


(2) เนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ทำให้การสอบเป็นไปไม่ได้ Hankao International จะจัดให้มีการลองใหม่โดยเร็วที่สุด หรือคืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบเต็มจำนวน และจะไม่แบกรับค่าชดเชยการสูญเสียทางอ้อมใดๆ


6. ผู้สอบไม่อยู่


หากผู้สอบไม่ทำการสอบ เนื่องจากเหตุผลอื่นนอกเหนือจากผู้จัดสอบ จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบ


7. การละเมิดและบทลงโทษ


ห้ามผู้สอบเปิดข้อสอบล่วงหน้า ถามคำถามผู้สอบคนอื่น ฉีก เปลี่ยนหรือคัดลอกเนื้อหาข้อสอบ นอกจากนี้ห้ามนำข้อสอบและคำตอบออกจากห้องสอบ หากทุจริตหรือโกงการทำข้อสอบ ลอกเลียน กักขัง หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้สอบ คะแนนสอบจะถูกยกเลิกและไม่มีผลใดๆ