กฎการสอบ

1. บริการจัดส่งผลคะแนนสอบเพิ่มเติม


เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สอบใช้ผลคะแนน HSK เป็นหลักฐานความสามารถด้านภาษาจีน เช่น ใบสมัครเรียน ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา การสมัครงาน การเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ ผู้สอบสามารถขอผลคะแนนเพิ่มเติม โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ Chinese Test (www.chinesetest.cn) เพื่อดูขั้นตอนการขอผลคะแนนเพิ่มเติมและค่าธรรมเนียม


2. บริการแก้ไขการรายงานผลคะแนน


รายงานคะแนน HSK เป็นข้อพิสูจน์ที่สำคัญของการวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนของผู้สอบ เมื่อลงทะเบียนออนไลน์หรือในสถานที่สอบ ผู้สอบบางคนผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบตามที่กำหนด หลังจากลงทะเบียนอาจไม่ได้ตรวจสอบอีเมลหรือจดหมายยืนยันการลงทะเบียนอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทำให้บัตรประจำตัวผู้สอบมีข้อมูลส่วนตัวไม่ตรงกับข้อมูลจริง เพื่อไม่ให้กระทบการใช้งานของรายงานผลคะแนนสอบ ผู้สอบสามารถขอใช้บริการแก้ไขรายงานผลคะแนนผ่านเว็บไซต์ Chinese Test (www.chinesetest.cn)


เงื่อนไขการบริการขอแก้ไขรายงานคะแนน:


(1) ข้อมูลที่ร้องขอให้แก้ไขจำกัดเฉพาะสถานการณ์ต่อไปนี้:


• สะกดชื่อผิด


•ข้อมูลสัญชาติไม่ถูกต้อง


•ข้อมูลเพศไม่ถูกต้อง


(2) ผู้สมัครต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน


(3) คำขอแก้ไขรายงานผลคะแนนสอบต้องยื่นภายในระยะเวลาของผลคะแนนสอบ (ภายในสองปี)


3. บริการตรวจสอบผลคะแนนสอบ


เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สอบและตอบคำถามเกี่ยวกับการทดสอบ ผู้สมัครสามารถเข้าสู่ระบบศูนย์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์ Chinese test เพื่อสมัครใช้บริการตรวจสอบคะแนนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับการขอใช้บริการตรวจสอบกำหนดเวลาคือ 30 วัน หลังจากประกาศผลการทดสอบ เมื่อส่งใบขอใช้บริการตรวจสอบคะแนนเรียบร้อยแล้ว รายการตรวจสอบจะไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้ ในช่วง การพิจารณาตรวจสอบใหม่ คะแนนของผู้สอบจะถูกระงับและไม่สามารถนำไปใช้ในการสมัครเพื่อการศึกษา การทำงาน หรือทุนการศึกษาได้ ในช่วงเวลานี้ผู้สอบไม่สามารถตรวจสอบคะแนนออนไลน์หรือขอใช้บริการรายงานคะแนนเพิ่มเติมได้