กฎการสอบ
เข้าสู่ระบบเครือข่ายบริการทดสอบภาษาจีน
เว็บไซต์:www.chinesetest.cn                                   
ลงทะเบียนผู้ใช้
ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Chinese Test บันทึกจดจำชื่อผู้ใช้งาน (อีเมล) และรหัสผ่านของคุณ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนจำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น อีเมล สัญชาติ ภาษาที่ใช้ วันเกิดและข้อมูลอื่นๆ
สมัครสอบแล
เลือกระดับการทดสอบ รูปแบบการทดสอบ (การสอบโดยใช้กระดาษและการสอบออนไลน์โดยใช้คอมพิวเตอร์) สถานที่ทดสอบ และเวลาทดสอบ ก่อนลงทะเบียน คุณต้องเข้าใจรูปแบบการสอบของศูนย์สอบที่คุณเลือก
กรอกข้อมูลส่วนตัว
กรอกชื่อ-นามสกุลของคุณ (ตรงกับบัตรประชาชน) เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ ข้อมูลใบรับรอง ฯลฯ หมายเหตุ โปรดตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
อัพโหลดรูปภาพ

อัปโหลดรูปถ่ายติดบัตรมาตรฐาน (สองนิ้ว) ในรูปแบบ JPG ขนาดไม่เกิน 100kb

ผู้สมัครที่ลงทะเบียนสอบที่ศูนย์สอบในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่จะต้องส่งไฟล์รูปถ่าย หากไม่ได้อัปโหลดรูปถ่ายหรือภาพถ่ายที่อัปโหลดไม่ตรงตามข้อกำหนด จะไม่สามารถเข้าห้องทดสอบเพื่อทำการทดสอบได้

ยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน
หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ให้เลือก "ยืนยันและส่ง"
ชำระค่าสอบ

กรุณาชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนกำหนดสิ้นสุดการลงทะเบียน มิฉะนั้น การลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะและหลังจากชำระค่าธรรมเนียมการสอบเรียบร้อยแล้ว การสอบไม่สามารถยกเลิกได้

สำหรับศูนย์สอบที่เปิดการชำระเงินออนไลน์ ผู้สมัครสามารถชำระเงินออนไลน์ได้โดยตรง

ได้รับยืนยันการสมัครสอบ
ผู้สมัครที่ลงทะเบียนและชำระเงิน รวมถึงกรอกอีเมลที่ถูกต้องจะได้รับการยืนยันการลงทะเบียน 10 วันก่อนการทดสอบ หากไม่ได้รับโปรดติดต่อศูนย์สอบการลงทะเบียน
การรับ/พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ Chinese Test เพื่อพิมพ์บัตรเข้าสอบด้วยตัวเองหรือรับบัตรเข้าสอบที่ศูนย์สอบในวันสอบ คุณต้องนำบัตรเข้าสอบและบัตรประจำประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย


หากศูนย์สอบที่เลือกไม่เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ คุณสามารถไปที่ศูนย์สอบเพื่อลงทะเบียนและชำระเงินได้ที่หน้างาน

*หากไม่สามารถทำการสอบได้ตามปกติ เนื่องจากสาเหตุการแพร่ระบาดหรือเหตุสุดวิสัยอื่น คุณสามารถดำเนินการขอยกเลิกการสอบและคืนเงินค่าธรรมเนียม เลื่อนการสอบ หรือเปลี่ยนรูปแบบการสอบอื่นได