กฎการสอบ

ผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนแปลงวันสอบภายในเวลาที่กำหนดหลังจากลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว แต่ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ ส่วนของสถานที่สอบและระดับการสอบที่ลงทะเบียนแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การลงทะเบียนกำหนดให้สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่สอบได้เพียงครั้งเดียว


ผู้สมัครต้องเข้าสู่ระบบ "ศูนย์ส่วนบุคคล" ผ่านเว็บไซต์บริการสอบภาษาจีน (www.chinesetest.cn) เพื่อขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ โดยวันสอบที่เปลี่ยนได้คือ การทดสอบระดับเดียวกันที่ศูนย์สอบจัดขึ้นในปีนั้น


กำหนดเวลาและค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนวันสอบมีดังนี้


• 27 วันก่อนสอบ (รวมวันที่ 27): ผู้สมัครสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ฟรีและไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม


• ก่อนสอบ 27 วันจนถึง 10 วันก่อนการสอบ (รวมถึงวันที่ 10): หากผู้สมัครขอเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า 30% ของค่าสอบ


• น้อยกว่า 10 วันก่อนการสอบ (ไม่รวมวันที่ 10): จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม


หมายเหตุ: กฎข้างต้นใช้กับการสอบทั้งแบบกระดาษและแบบออนไลน์