แบบทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ปี 2023
เวลาสอบ คอร์สเรียนเพื่อการสอบ หมดเขตลงทะเบียน วันประกาศผลสอบ
การทดสอบโดยใช้กระดาษ การสอบออนไลน์โดยใช้คอมพิวเตอร์ การทดสอบโดยใช้กระดาษ การสอบออนไลน์โดยใช้คอมพิวเตอร์
2022 07/01(วันเสาร์) HSK 11/12/2022 28/12/2022 14/02 30/01
18/03(วันเสาร์) HSK 19/02 08/03 18/04 10/04
09/04(วันอาทิตย์) HSK 13/03 30/03 16/05 24/04
14/05(วันอาทิตย์) HSK 17/04 04/05 14/06 29/05
11/06(วันอาทิตย์) HSK 15/05 01/06 11/07 26/06
16/07(วันอาทิตย์) HSK 19/06 06/07 16/08 01/08
20/08(วันอาทิตย์) HSK 24/07 10/08 20/09 04/09
16/09(วันเสาร์) HSK 20/08 06/09 23/10 09/10
15/10(วันอาทิตย์) HSK 18/09 05/10 15/11 30/10
18/11วันเสาร์) HSK 22/10 08/11 18/12 04/12
03/12(วันอาทิตย์) HSK 06/11 23/11 03/01/2024 18/12

เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จึงเลื่อนวันประกาศผลออกไปหนึ่งสัปดาห์