กฎการสอบ

ข้อมูลของบัตรประจำตัวผู้สอบประกอบด้วย ชื่อผู้สอบ สัญชาติ เพศ หมายเลขประจำตัวประชาชน หัวข้อการทดสอบ เวลาทดสอบ ชื่อศูนย์สอบ สถานที่สอบ คำแนะนำศูนย์สอบ ฯลฯ


หลังจากที่ผู้สอบได้รับบัตรประจำตัวผู้สอบแล้ว โปรดตรวจสอบอย่างละเอียดว่าข้อมูลบนบัตรประจำตัวผู้สอบถูกต้องหรือไม่ ชื่อ เพศ วันเกิด และหมายเลขประจำตัวประชาชนบนบัตรประจำตัวผู้สอบจะต้องสอดคล้องกับบัตรประชาชน มิฉะนั้น คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบ


หากข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวผู้สอบไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์สอบเพื่อเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นการทดสอบจะไม่มีผล


บัตรประจำตัวผู้สอบถือเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับผู้สมัครสอบที่จะเข้าสู่สถานที่สอบ ผู้สมัครที่ไม่นำบัตรประจำตัวผู้สอบมาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สถานที่เพื่อทำการสอบ หลังการสอบผู้สมัครต้องเก็บบัตรประจำตัวผู้สอบไว้และเมื่อได้รับผลคะแนนต้องเตรียมบัตรประจำตัวผู้สอบ เพื่อใช้หมายเลขประจำตัวผู้สอบตรวจสอบคะแนนออนไลน์ หรือรายงานคะแนนเพิ่มเติมและบริการเสริมอื่นๆ