HSK cấp 6 - Nghe

Phần 1
Nắm vững
Câu đúng/Tổng
Chọn đáp án đồng nhất với nội dung bạn nghe được
0% Complete (warning)
0%
0/0
Phần 2
Nắm vững
Câu đúng/Tổng
Nghe đoạn phỏng vấn, chọn đáp án đúng
0% Complete (warning)
0%
0/0
Phần 3
Nắm vững
Câu đúng/Tổng
Nghe đoạn văn, chọn đáp án đúng
0% Complete (warning)
0%
0/0