Lịch thi giấy HSK năm 2024
Thời gian thi Đề mục kiểm tra Hạn đăng ký thi Ngày công bố kết quả
Thi giấy Thi máy Thi giấy Thi máy
2024 13/01(Thứ bảy) HSK 17/12/2023 03/01 20/02 29/01
16/03(Thứ bảy) HSK 18/02 06/03 16/04 01/04
21/04(Chủ nhật) HSK 25/03 11/04 28/05 13/05
19/05(Chủ nhật) HSK 22/04 09/05 19/06 03/06
22/06(Thứ bảy) HSK 26/05 12/06 22/07 08/07
21/07(Chủ nhật) HSK 24/06 11/07 21/08 05/08
18/08(Chủ nhật) HSK 22/07 08/08 18/09 02/09
08/09(Chủ nhật) HSK 12/08 29/08 15/10 23/09
19/10(Thứ bảy) HSK 22/09 09/10 19/11 04/11
16/11(Thứ bảy) HSK 20/10 06/11 16/12 02/12
08/12(Chủ nhật) HSK 11/11 28/11 08/01/2025 23/12

Thời gian công bố kết quả lùi 1 tuần do nghỉ lễ.