Lịch thi giấy HSK năm 2023
Thời gian thi Đề mục kiểm tra Hạn đăng ký thi Ngày công bố kết quả
Thi giấy Thi máy Thi giấy Thi máy
2022 07/01(Thứ bảy) HSK 11/12/2022 28/12/2022 14/02 30/01
18/03(Thứ bảy) HSK 19/02 08/03 18/04 10/04
09/04(Chủ nhật) HSK 13/03 30/03 16/05 24/04
14/05(Chủ nhật) HSK 17/04 04/05 14/06 29/05
11/06(Chủ nhật) HSK 15/05 01/06 11/07 26/06
16/07(Chủ nhật) HSK 19/06 06/07 16/08 01/08
20/08(Chủ nhật) HSK 24/07 10/08 20/09 04/09
16/09(Thứ bảy) HSK 20/08 06/09 23/10 09/10
15/10(Chủ nhật) HSK 18/09 05/10 15/11 30/10
18/11Thứ bảy) HSK 22/10 08/11 18/12 04/12
03/12(Chủ nhật) HSK 06/11 23/11 03/01/2024 18/12

Thời gian công bố kết quả lùi 1 tuần do nghỉ lễ.