แบบทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ปี 2021
เวลาสอบ คอร์สเรียนเพื่อการสอบ หมดเขตลงทะเบียน วันประกาศผลสอบ
การทดสอบโดยใช้กระดาษ การสอบออนไลน์โดยใช้คอมพิวเตอร์ การทดสอบโดยใช้กระดาษ การสอบออนไลน์โดยใช้คอมพิวเตอร์
2021 09/01(วันเสาร์) HSK 13/12/2020 30/12/2020 09/02 25/01
06/02(วันเสาร์) HSK 10/01 27/01 13/03 01/03
07/03(วันอาทิตย์) HSK - 25/02 - 22/03
20/03(วันเสาร์) HSK 21/02 10/03 20/04 05/04
10/04(วันเสาร์) HSK 14/03 31/03 17/05 26/04
15/05(วันเสาร์) HSK 18/04 05/05 15/06 31/05
19/06(วันเสาร์) HSK 23/05 09/06 19/07 05/07
18/07(วันอาทิตย์) HSK 21/06 07/07 18/08 02/08
22/08(วันอาทิตย์) HSK 26/07 12/08 22/09 06/09
11/09(วันเสาร์) HSK 15/08 01/09 18/10 27/09
17/10(วันอาทิตย์) HSK 20/09 07/10 17/11 01/11
06/11(วันเสาร์) HSK - 27/10 - 22/11
20/11(วันเสาร์) HSK 24/10 10/11 20/12 06/12
05/12(วันอาทิตย์) HSK 08/11 25/11 05/01/2022 20/12

เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จึงเลื่อนวันประกาศผลออกไปหนึ่งสัปดาห์