แนะนำการสอบ

HSK ( ระดับ1 ) ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติระดับ 1 และมาตราฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ( CEF ) ระดับA1

01

HSK ระดับ 1

ผ่านการสอบวัดระดับ HSK ระดับ 1 ผู้สอบสามารถเข้าใจและใช้บางส่วนของคำภาษาจีนและประโยคภาษาจีนง่ายๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของการสื่อสารและ เรียนรู้ความสามารถในภาษาจีนเพิ่มเติม

02

เนื้อหาการสอบ HSK ระดับ 1

การสอบทั้งหมดประมาณ 40 นาที(รวมเวลาที่ผู้สอบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเวลา 5 นาที
1. การฟัง มี 4 หัวข้อ 20 ข้อ
2. การอ่าน มี 4 หัวข้อ 20 ข้อ
เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไป 150 คำ

03

สำหรับการสอบ HSK ระดับ 1 เราสามารถให้คุณ :

150 คำศัพท์ที่ออกสอบบ่อย คือ แบ่งกลุ่มฝึกคำศัพท์ ฝึกได้อย่างชำนาญและเข้าใจใน 3 สัปดาห์
44 จุดไวยากรณ์ คือ พูดรวบรัดได้ใจความ ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วใน 2 สัปดาห์
คัดสรรข้อสอบจริง 10 ชุดและข้อสอบเสมือนจริง 5 ชุด คือ การฝึกที่เข้นข้นใน 2 สัปดาห์ การสอบในหนึ่งครั้งที่ได้คะแนนเยอะ