HSK cấp 4 - Viết văn

Phần 1
Nắm vững
Câu đúng/Tổng
Hoàn thành câu
0% Complete (warning)
0%
0/0
Phần 2
Nắm vững
Câu đúng/Tổng
Nhìn hình ảnh, dùng từ đã cho đặt câu
-
-