HSKระดับ6 - การฟัง

ส่วนที่หนึ่ง
อัตราความเข้าใจ
ข้อถูก/ข้อผิด
ฟังเนื้อหาและเลือกให้ตรงกัน
0% Complete (warning)
0%
0/0
ส่วนที่สอง
อัตราความเข้าใจ
ข้อถูก/ข้อผิด
ฟังสัมภาทย์และเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
0% Complete (warning)
0%
0/0
ส่วนที่สาม
อัตราความเข้าใจ
ข้อถูก/ข้อผิด
ฟังบทความสั้นและเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
0% Complete (warning)
0%
0/0