HSK Online
สิ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับสอบHSK


· ความโดดเด่นที่สำคัญในการออกข้อสอบโดยอัตโนมัติ
· เชิงวิเคราะห์คำตอบ ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ที่มีอยู่อย่างเต็มที่
· ฝึกคำศัพท์ กลุ่มคำศัพท์ที่พบบ่อย คิดที่จะก็ฝึกได้ทันทีเลย
· อัพโหลดภาพถ่ายการเขียนเรียงความจะมีคุณครูที่มีคุณวุฒิสูงได้แนะนำการแก้ไขบทความและเขียนบทเรียงความออกมาให้ได้คะแนนสูง
· อัพเดทคัดเลือกข้อสอบเสมือนจริงและข้อสอบจริงอย่างละเอียดในเวลานั้น