Lịch thi giấy HSK năm 2022
Thời gian thi Đề mục kiểm tra Hạn đăng ký thi Ngày công bố kết quả
Thi giấy Thi máy Thi giấy Thi máy
2022 08/01(Thứ bảy) HSK 12/12/2021 29/12/2021 15/02 24/01
26/03(Thứ bảy) HSK 27/02 16/03 26/04 11/04
09/04(Thứ bảy) HSK 13/03 30/03 16/05 25/04
14/05(Thứ bảy) HSK 17/04 04/05 14/06 30/05
12/06(Chủ nhật) HSK 16/05 02/06 12/07 27/06
16/07(Thứ bảy) HSK 19/06 06/07 16/08 01/08
21/08(Chủ nhật) HSK 25/07 11/08 21/09 05/09
17/09(Thứ bảy) HSK 21/08 07/09 24/10 10/10
16/10(Chủ nhật) HSK 19/09 06/10 16/11 31/10
11/19(Thứ bảy) HSK 23/10 09/11 19/12 05/12
04/12(Chủ nhật) HSK 07/11 24/11 04/01/2023 19/12

Thời gian công bố kết quả lùi 1 tuần do nghỉ lễ.