Lịch thi giấy HSK năm 2021
Thời gian thi Đề mục kiểm tra Hạn đăng ký thi Ngày công bố kết quả
Thi giấy Thi máy Thi giấy Thi máy
2021 09/01(Thứ bảy) HSK 13/12/2020 30/12/2020 09/02 25/01
06/02(Thứ bảy) HSK 10/01 27/01 13/03 01/03
07/03(Chủ nhật) HSK - 25/02 - 22/03
20/03(Thứ bảy) HSK 21/02 10/03 20/04 05/04
10/04(Thứ bảy) HSK 14/03 31/03 17/05 26/04
15/05(Thứ bảy) HSK 18/04 05/05 15/06 31/05
19/06(Thứ bảy) HSK 23/05 09/06 19/07 05/07
18/07(Chủ nhật) HSK 21/06 07/07 18/08 02/08
22/08(Chủ nhật) HSK 26/07 12/08 22/09 06/09
11/09(Thứ bảy) HSK 15/08 01/09 18/10 27/09
17/10(Chủ nhật) HSK 20/09 07/10 17/11 01/11
06/11(Thứ bảy) HSK - 27/10 - 22/11
20/11(Thứ bảy) HSK 24/10 10/11 20/12 06/12
05/12(Chủ nhật) HSK 08/11 25/11 05/01/2022 20/12

Thời gian công bố kết quả lùi 1 tuần do nghỉ lễ.